Maatregelen i.v.m. het coronavirus

De scholen van Wonderwijs zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen dicht. Binnen Wonderwijs hebben wij een aantal maatregelen genomen. Wij hebben ze hieronder puntsgewijs op een rijtje gezet.

* De scholen zijn in principe alleen open voor de opvang van kinderen waarvan beide ouders in vitale beroepen werken. De rijksoverheid heeft een lijst verspreid en aan de scholen overhandigd    welke beroepen als vitaal zijn aangemerkt. U kunt deze lijst vinden op 
Cruciale beroepsgroepen rijksoverheid


* Als in een gezin 1 ouder een vitaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te           
  vangen als dat kan. Als dat echt niet lukt, kan in overleg met de school gekeken worden of uw
  kind(eren) op de school opgevangen kan(kunnen) worden.  We begrijpen dat dit besluit
  vergaande  gevolgen heeft voor ieders persoonlijke situatie.

* Voor onze medewerkers geldt dat zij, indien zij geen klachten hebben of ziek zijn, werken. Het
  werk is allereerst gericht op het realiseren van de hiervoor genoemde opvang, en tevens op het
  realiseren en monitoren van ‘onderwijs-op-afstand’. Elke school heeft op een bij de school
  passende wijze vorm en inhoud gegeven aan ‘onderwijs -op-afstand’. De scholen onderhouden       
  daarover direct contact met de ouders van onze leerlingen.

*  De scholen hebben een rooster opgesteld welke medewerkers op welke dagen/dagdelen op
   school aanwezig zijn. Verder wordt er zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt.

*  Voor vragen zijn en blijven we bereikbaar. ​Waarbij voor u de leerkracht/de school van uw
   zoon/dochter als eerste aanspreekpunt geldt.

*  Bijeenkomsten, vergaderingen, overleg en afspraken waarbij onze medewerkers zijn betrokken,
   zijn voorlopig uitgesteld.

*  Het bestuursbureau blijft per mail (info@wonderwijs.nl) bereikbaar. Zo spoedig als mogelijk is
   wordt op uw mailbericht gereageerd.

*  Indien er zich een uitzonderlijke, dringende situatie voordoet kunt u bellen met de directeur van
   de school van uw zoon/dochter.

*  Inmiddels is duidelijk geworden dat de Eindtoets Basisonderwijs (groep 8) komt te vervallen.

*  Wanneer de maatregelen na 6 april worden verlengd zullen wij deze in principe volgen. Ook bij
   tussentijdse aanpassingen/aanscherpingen van de maatregelen zullen wij u hierover informeren. 

Tot slot: in deze bijzondere tijd wensen wij iedereen veel sterkte en met name een goede gezondheid toe.