Bestuursstructuur

Wonderwijs is een stichting waarvan de organisatie is ingericht volgens het Raad van Toezicht model. 

Het College van Bestuur is het orgaan dat de stichting naar buiten toe in rechte vertegenwoordigt en alle bestuurlijke bevoegdheden uitoefent. In onderwijstermen heet dit 'het bevoegd gezag'. Het College van Bestuur legt ook verantwoording af van de onderwijsresultaten aan het Ministerie van OC&W en de onderwijsinspectie en is verantwoordelijk voor het onderwijskundig, personeels- en financieel beleid van de organisatie. 

De Raad van Toezicht heeft een intern toezichthoudende taak op het College van Bestuur en ziet erop toe dat het College van Bestuur de vastgestelde (meerjaren)doelen haalt en binnen de goedgekeurde kaders werkzaam is. Daarbij opereert de Raad van Toezicht ook als werkgever van de leden van het College van Bestuur. 

Vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn deels openbaar. Wil je een vergadering bijwonen, stuur dan een e-mail aan info@wonderwijs.nl.


College van Bestuur:             
- mw. Yvonne Smits 
- mw. Hennie van Schilt (voorzitter)

Raad van Toezicht:                
- dhr. Dirk van Eeten
- dhr. Gert Daggers (voorzitter)
- mw. Desirée Sim Zecha
- dhr. André Tumelaire
- mw. Margreet van Koppenhagen