Wonderwijs als opleider

Veelzijdig opleiden in diversiteit binnen Wonderwijs


Sinds schooljaar 2019-2020 maakt Wonderwijs deel uit van Samen Opleiden in de school. Wij hechten veel waarde aan de opleiding en ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten. Wonderwijsscholen werken intensief samen met de HAN Pabo binnen het partnerschap “Veelzijdig opleiden in diversiteit”. Op onze scholen worden de studenten opgeleid door daarvoor geschoolde mentoren en schoolopleiders. Wij betrekken de studenten op een intensieve manier bij onze scholen. Zij maken deel uit het van het team en verzorgen al lerende de lessen maar zijn ook actief op het gebied van onderzoek tijdens hun opleiding. Het opleidingsprogramma van de HAN Pabo en het leren in de praktijk zijn nauw met elkaar verbonden.

Inmiddels beschikt Wonderwijs over 10 schoolopleiders waarvan er 8 intern op hun school de taak hebben studenten van de HAN Pabo te begeleiden en de mentoren te ondersteunen. Studenten uit alle fases van de opleiding worden op onze opleidingsscholen geplaatst. We zijn een opleidingsbestuur met 8 opleidingsscholen en 6 partnerscholen. Het partnerschap waar wij deel van uit maken is "Veelzijdig opleiden in diversiteit". Het unieke aan dit partnerschap is, dat wij een opleidingsschool vormen met het gespecialiseerd onderwijs.

Wie zijn onze partners?

Punt Speciaal (penvoerend bestuur (V)SO)
De Onderwijsspecialisten (bestuur (V)SO)
Entrea Lindenhout (bestuur (V)SO)
Kentalis (bestuur (V)SO, cluster 2)
Proominent (bestuur PO)
De Linge (bestuur PO)
ATOS (bestuur PO)
HAN Pabo (lerarenopleider basisonderwijs).

Wat is het doel?

Regulier en Speciaal onderwijs bij elkaar brengen in één leeromgeving voor studenten.
Het speciaal onderwijs, het regulier onderwijs en de gezamenlijke projecten waarin (V)SO en PO samenwerken, worden benut voor het opleiden van toekomstige leraren in de lerarenopleiding. Deze leeromgeving wordt gaandeweg gerealiseerd door het kader waarbinnen door de scholenorganisaties wordt samengewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijk concept voor partnerschap. Het doel is de student op te leiden tot startbekwame leerkracht met een enigszins speciaal afstudeerprofiel. Hij/ zij wordt veelzijdig opgeleid in diversiteit. Om dit te realiseren zijn er opleidingsscholen nodig waar de student stage kan lopen in een thuisklas in een afgebakende leeromgeving die groter is dan alleen de school waar hij/zij is geplaatst.

Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd waar studenten aan deel kunnen nemen. Dit kan zijn een workshopmiddag van het partnerschap, een bijeenkomst met instituutsopleiders over het werken aan bijvoorbeeld je lesvoorbereiding of een bezoek aan de andere scholen van het partnerschap of ons eigen bestuur.

Wat betekent het voor onze scholen?

Plaatsing van de studenten
De student die start op de Pabo gaat na de zomer- of herfstvakantie aan de slag op de stageschool. Deze student wordt door het stagebureau geplaatst op de door ons beschikbaar gestelde plaatsen. De tweede-, derde -en vierdejaars studenten mogen middels een formulier kenbaar maken bij welk schoolbestuur/ school zij stage willen lopen.
Zij beschrijven hun leerdoelen en hun keuzes in een cv, waarmee zij kenbaar mogen maken op welke scholen van een bestuur zij stage willen lopen. De schoolopleider(s) en de stage coördinatoren gaan hiermee aan de slag en verdelen de stagiaires over de scholen met inspraak van de teamleden.

Wat is een opleidingsschool?

De opleidingsschool is een school binnen een bestuur waarvan het gehele team trainingen heeft volgt om studenten zo optimaal mogelijk te begeleiden. Deze trainingen worden o.a. verzorgd vanuit de HAN en door de schoolopleiders en instituutsopleiders.

Wat betekent het voor de leerkracht in de school?

De leerkracht ontvangt de student van de HAN Pabo in zijn groep en als mentor begeleidt deze hem/haar op de leerdoelen zoals deze zijn verwoord in de bekwaamheidseisen. De tussen- en eindbeoordelingen die hierop zijn gebaseerd worden afgenomen door de schoolopleider in samenspraak met de mentor en de student. De mentor voert ontwikkelingsgerichte gesprekken ondersteunt de student in zijn/haar leerproces.
Er zijn diverse mentorentrainingen die mentoren ertoe in staat stellen om een student op maat te kunnen begeleiden en mede te beoordelen. Ook de inhoud en het doel van de verschillende leerjaren van de Pabo komen dan aan bod. In de verschillende leerjaren wordt er namelijk van de student een inzet verwacht die opgebouwd is in tijd, leerdoelen en vaardigheden.
Wanneer de mentor een LIO student ontvangt, betekent dit dat hij/ zij bereid moet zijn om de groep 2 dagen van de week over te laten aan de student als deze zover is na een kort voortraject. Dit schept kansen voor schoolontwikkeling, maar ook voor de groep of voor de persoonlijke ontwikkeling van de mentor.

Voor vragen omtrent Samen Opleiden en ons partnerschap Veelzijdig opleiden in diversiteit kun je contact opnemen met Ingeborg Jansen, i.jansen@wonderwijs.nl.