Waar staan we voor

Samen groeien in uitdagend onderwijs

Veertien scholen voor openbaar en katholiek onderwijs in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard staan samen sterk!.

Wonderwijs staat voor ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin de talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs. Er is  diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit en schoolgrootte. Persoonlijke en professionele groei van personeel, het inzetten en delen van kennis, kunde, specialismen en behoud van werkgelegenheid zijn belangrijke onderwerpen bij Wonderwijs.

Elk van de veertien scholen is integraal verantwoordelijk voor het primaire proces en laat zich effectief en efficiënt ondersteunen door een bestuurskantoor.

Wonderwijs streeft naar een stabiele bestuurlijke organisatie met een sterk bestuurlijk vermogen en ontwikkelt zich daarmee tot een krachtige en gewaardeerde educatieve partner in de regio.

Onze beloftes

In 2020 heeft Wonderwijs haar koers voor de periode tot 2024 uitgestippeld aan de hand van de missie, visie en kernwaarden waarop we ons Wonderwijs baseren.

Uiteraard houden we onderweg de focus scherp op relevante trends en ontwikkelingen in maatschappij en onderwijs. Om de koers die we volgen te concretiseren, doen wij acht beloften aan leerlingen, ouders, medewerkers, samenwerkingspartners en de maatschappelijke omgeving. 

Deze beloften voeden het gesprek dat we intern en extern voeren en dragen bij aan het imago van Wonderwijs. Om deze beloften waar te maken, is een intensieve samenwerking nodig. Met leerlingen en ouders, binnen en tussen teams, met het bestuurskantoor en met onze samenwerkingspartners.
Een Wonderwijs-school heeft een herkenbaar verhaal
Wonderwijs Belofte 1

De scholen van Wonderwijs maken elke dag werkvan ‘het goede’ voor leerlingen. Dat wat goed gaat, wat ons verder brengt, waar we positief op terugkijken en wat ons sterker maakt, hoor je terug in de verhalen van leerlingen, ouders en medewerkers over de scholen. We zijn open en eerlijk over wat minder goed gaat, want daar willen we van leren. We moedigen onze scholen aan hun verhaal aan te scherpen en zelfbewust uit te dragen. De basis daarvoor is de dialoog binnen de leer-en leefgemeenschap van de school, met teams, leerlingen, ouders en partners.

Lees meer over onze eerste belofte
We maken werk van goed onderwijs
Wonderwijs Belofte 2

Wonderwijs maakt werk van goed onderwijs. Maar wat is goed onderwijs? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Het is aan ons om er steeds opnieuw over na te denken. Net als over de vraag: sluit het onderwijs van nu nog voldoende aan op wat leerlingen morgen nodig hebben? De samenleving en arbeidsmarkt veranderen continu. Voor ons betekent dit dat we ons (nog) meer moeten richten op een brede ontwikkeling van leerlingen.

Lees meer over onze tweede belofte
We zetten in op persoonlijk leiderschap
Wonderwijs Belofte 3

Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid om jezelf aan te sturen en richting te geven. Het gaat over regie nemen en initiatief te tonen, zodat je je talenten en potentieel tot ontwikkeling kunt brengen. Je kunt het ook zelfverantwoordelijkheid, zelfsturing of eigenaarschap noemen. Voor alle medewerkers van Wonderwijs geldt: vanuit persoonlijk leiderschap neem je  verantwoordelijkheid, krijg je verantwoordelijkheid en leg je verantwoordelijkheid af.

Lees meer over onze derde belofte
We werken samen aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Wonderwijs Belofte 4

Wonderwijs maakt meer werk van gezondheidsmanagement. We verleggen het accent van ziekteverzuim naar preventie en vitaliteit (positieve gezondheid). Daarbij onderscheiden we meerdere factoren van betekenis: fysieke, mentale en sociale en ook zingeving, geluk, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Betrokken medewerkers die gelukkig zijn in hun werk boeken de beste resultaten. Wonderwijs motiveert medewerkers om de regie te nemen over hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 

Lees meer over onze vierde belofte
We omarmen het verschil
Wonderwijs Belofte 5

Bij Wonderwijs is een diversiteit aan scholen aangesloten, elk met een eigen verhaal. Dat is één van de grootste krachten van Wonderwijs: verschillende identiteiten en onderwijsconcepten onder één paraplu. Diversiteit zien wij als een verrijking, als een voorwaarde om alle leerlingen in hun ontwikkeling te inspireren, stimuleren en begeleiden.

Lees meer over onze vijfde belofte
We leren en delen met elkaar
Wonderwijs Belofte 6

Om adequaat op veranderingen in de (school)omgeving in te kunnen spelen, moeten onze medewerkers is zekere mate wendbaar zijn. Wendbaarheid is het vermogen om trends en ontwikkelingen tijdig waar te nemen en daar snel en adequaat naar te handelen. Dit vraagt van Wonderwijs en haar medewerkers om te blijven leren, samen te werken, lef te tonen en in verbinding te staan met de omgeving. 

Lees meer over onze zesde belofte
Blik naar buiten en buitenwereld naar binnen
Wonderwijs Belofte 7

Bij het opvoeden, leren en ontwikkelen van kinderen zijn idealiter alle mensen in de directe omgeving betrokken. Niet alleen de ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en niet alleen de school draagt zorg voor het leren. Wonderwijs beschouwt dan ook de hele maatschappelijke omgeving als leeromgeving. In de samenwerking met onze educatieve een maatschappelijke partners brengen we ons perspectief op goed onderwijs dan ook actief in.

Lees meer over onze zevende belofte
We hebben ons (W)onderwijs op orde
Wonderwijs Belofte 8

Het realiseren van onze doelstellingen staat of valt met een goede bedrijfsvoering. We willen het geld (de middelen) zo optimaal mogelijk inzetten voor hoogwaardig en betekenisvol onderwijs. Tegelijkertijd willen we de risico’s voldoende afdekken. De ontwikkelingen die we initiëren en waarop we willen inspelen, vragen om passende (andere) organisatievormen, nieuwe samenwerkingsconstructies en financieringsmodellen. 

Lees meer over onze achtste belofte