Welke scholen zijn er? 

Wonderwijs heeft openbare, katholieke (bijzondere) en samenwerkingsscholen.

Je kunt in Nederland kiezen tussen openbare en bijzondere basisscholen. Op bijzondere scholen is het onderwijs gebaseerd op een godsdienst of levensbeschouwing. Openbare scholen kiezen juist niet voor een levensbeschouwelijke grondslag, maar hebben een open houding. 

Ongeveer twee derde van de scholen in Nederland is bijzonder. Zo zijn er katholieke, protestants-christelijke, joodse, gereformeerde en islamitische scholen. Ouders moeten de grondslag 'onderschrijven', anders mag hun kind er niet op school. 

Op de openbare basisschool wordt aandacht besteed aan de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen, maar er is geen voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor ieders mening en overtuiging en daarom is ieder kind en iedere leerkracht er welkom. De overheid garandeert via de Grondwet dat er goed openbaar onderwijs is voor ieder kind.

Pedagogische richtingen 

Zowel openbare als bijzondere scholen kunnen kiezen voor een specifieke pedagogische methode. Zo zijn er montessorischolen, jenaplanscholen, daltonscholen en freinetscholen. Maar ook bijvoorbeeld iPadscholen, sterrenscholen en vrijescholen. Deze onderwijsvormen doen vaak een beroep op de zelfstandigheid van de leerling en gaan uit van de belevingswereld van het kind. Ze maken deel uit van een beweging die ook wel 'vernieuwingsonderwijs' heet. 

Brede scholen 

Brede scholen zijn scholen die deel uitmaken van een groter geheel van opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Voordeel is dat je kind voor één of meer van deze buitenschoolse activiteiten in hetzelfde gebouw terechtkan. Dit vergemakkelijkt de overgang van school naar naschoolse opvang. Brede scholen worden ook wel vensterscholen of integrale kindcentra (IKC) genoemd. 

Speciaal onderwijs  en Passend onderwijs 

Voor kinderen die op een reguliere basisschool niet goed mee kunnen komen, zijn er speciale scholen. Daar is extra aandacht en expertise. Dit heet speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Kinderen gaan pas naar een speciale (basis) school als blijkt dat een reguliere school niet voldoende zorg of specifieke aandacht kan geven. Reguliere scholen doen overigens wel hun best om ook kinderen die extra aandacht of zorg nodig hebben, een plekje op de school te geven. Dat heet passend onderwijs.