Bestuursstructuur

Wonderwijs is een stichting waarvan de organisatie is ingericht volgens het Raad van Toezicht model. De stichting wordt bestuurd door een éénhoofdig College van Bestuur.
Het College van Bestuur is belast met het bestuur en het beheer van de stichting Wonderwijs in haar geheel en vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte en treedt op voor alle medewerkers in dienst van Wonderwijs.

Het College van Bestuur wordt ondersteunt door de medewerkers van het bestuursbureau. Het College van Bestuur geeft direct leiding aan de schooldirecteuren en de medewerkers van het bestuurskantoor. De bevoegdheden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.

De Raad van Toezicht heeft een intern toezichthoudende taak als werkgever van het College van Bestuur en ziet erop toe dat het College van Bestuur de vastgestelde (meerjaren)doelen haalt en binnen de goedgekeurde kaders werkzaam is. De Raad van Toezicht heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor de belangen van iedereen die betrokken is bij Wonderwijs. De Raad van Toezicht moet goedkeuring geven aan de begroting en de jaarrekening van Wonderwijs. Daarnaast is de Raad van Toezicht het klankbord van het College van Bestuur.

De volgende personen maken deel uit van de Raad van Toezicht:
Dhr. Dirk van Eeten (voorzitter)
Dhr. André Tumelaire
Mw. Desirée Sim Zecha
Mw. Marieke Taanman
Dhr. Karel Blom