Kernwaarden van Wonderwijs

Wonderwijs bereidt leerlingen voor op een uitdagende toekomst. De vijf kernwaarden waarop wij ons hierbij baseren, zijn:
1. vertrouwen
2. respect
3. eigenaarschap
4. verbinding
5. professionaliteit

De ouders van onze leerlingen, onze ketenpartners en andere externe stakeholders moeten deze kernwaarden in hun contact en samenwerking met de scholen van Wonderwijs terugzien en ervaren. Met andere woorden: vertrouwen, respect, eigenaarschap, verbinding en professionaliteit moeten op alle niveaus merk- en voelbaar zijn; in ons onderwijs, in onze manier van samenwerken, in ons werkgeverschap, in onze presentatie en in onze communicatie.

Vertrouwen
Onderwijs draait per definitie om vertrouwen: ouders vertrouwen hun kinderen aan ons toe. Ouders geven onze scholen het vertrouwen en de bevoegdheid een groot deel van hun pedagogische taak over te nemen. Het is aan ons om dit vertrouwen waar te maken en een warm en veilig pedagogisch leer-en werkklimaat te scheppen. Daar hoort bij dat wij verantwoording afleggen over ons handelen, zowel naar elkaar als naar kinderen, ouders en andere stakeholders. Vertrouwen betekent dan ook voor ons: openheid, transparantie (doen wat we zeggen, zeggen wat we doen) en het ondersteunen van de ontwikkelbehoeften van leerlingen, ouders en medewerkers.

Respect
Wij vertrouwen op wederzijds respect voor de levensbeschouwing, godsdienst, geaardheid, culturele en etnische achtergrond van leerlingen, ouders en medewerkers. Dat is waarop wij aanspreekbaar zijn én waarop wij elkaar aanspreken. Onze definitie van respect: we kijken naar elkaar om, waarderen elkaar en houden rekening met elkaar. Respect is het startpunt in alle relaties die we aangaan.

Eigenaarschap
Wij streven ernaar dat onze leerlingen (mede)eigenaar worden van hun ontwikkeling en dat zij kansen leren zien. Zo ontdekken zij hun talent en hoe zij die tot bloei kunnen laten komen. We stimuleren het authentiek gedrag van leerlingen en medewerkers. Medewerkers worden bovendien uitgedaagd al hun deskundigheid in te zetten om leerlingen hierin zorgvuldig te begeleiden. Initiatiefrijk gedrag van leerlingen en medewerkers wordt gewaardeerd en aangemoedigd.

Verbinding
Met verbinding doelen we op de ontmoeting met de ander: met leerlingen, ouders, medewerkers en andere (educatieve en maatschappelijke) partners in buurt, wijk, dorp en stad. Want een mens is mens in relatie tot anderen. Door ons aan elkaar te verbinden vormen we een waarde(n)volle gemeenschap. We hebben respect voor elkaar en leren van en met elkaar.

Professionaliteit
Onder professionaliteit verstaan we dat we over de volle breedte kwaliteit willen leveren; in eerste instantie in ons onderwijs en onze begeleiding. Ons onderwijs is (in)gericht op het uitdagen van kinderen om hun talenten te benutten en ontwikkelen. Dit betekent dat we met een open blik en onderzoekende houding nagaan hoe we ons onderwijs kunnen laten aansluiten op de context van de leerling, ouders, school, stichting en stakeholders (ketenpartners). We staan open voor feedback en tonen de wil om van fouten te leren. Vanuit onze professionele nieuwsgierigheid maken we – medewerkers en de organisatie zelf – voortdurend werk van onze eigen ontwikkeling.

Ga terug naar 'Wij zijn Wonderwijs'