Visie van Wonderwijs

De scholen van Wonderwijs zijn veilige en inspirerende leer- en werkgemeenschappen waarin leerlingen, medewerkers, ouders en andere stakeholders zich gekend en (h)erkend voelen. We zien het als onze opdracht de leerlingen ‘in dialoog te brengen’ met de fysieke en sociale wereld om hen heen.

Ons onderwijs dient drie doelen:
1. Kwalificatie: het opdoen van kennis en vaardigheden die je in je latere leven nodig hebt.
2. Socialisatie: de vorming tot deelnemer van een gemeenschap en het overnemen van bestaande normen en waarden.
3. Persoonsvorming: de persoonlijke vorming tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu.

Goed onderwijs verantwoordt zich voor wat het in ieder van deze domeinen – waartussen een zekere spanning bestaat – wenst te bereiken. Waar ligt de wenselijke balans? Deze vraag laat zich alleen beantwoorden in relatie tot de leerlingen op specifieke momenten in hun onderwijsloopbaan.

We willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vinden van hun plek in de maatschappij. Ons onderwijs is zo ingericht dat we alle leerlingen, begeleid door leerkrachten, uitdagen om hun talenten te ontdekken, optimaal te ontwikkelen en in te zetten.

De scholen van Wonderwijs staan midden in de samenleving en werken intensief samen met ouders en andere (educatieve) stakeholders. Wonderwijs heeft hierin een initiërende en ondernemende rol: we halen ‘buiten’ naar binnen.

 Ga terug naar 'Wij zijn Wonderwijs'