Belofte 2 |

We maken werk van goed onderwijs

Wonderwijs maakt werk van goed onderwijs. Dat lijkt vanzelfsprekend. Maar wat is goed onderwijs eigenlijk? Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Sterker: het is aan ons om er steeds opnieuw over na te denken. Net als over de vraag: sluit het onderwijs van nu nog voldoende aan op wat leerlingen morgen nodig hebben? De samenleving en arbeidsmarkt veranderen immers continu. En nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe antwoorden. Voor Wonderwijs betekent dit dat we ons (nog) meer moeten richten op een brede ontwikkeling van leerlingen; op leren leren, leren leven en leren samenleven.

De samenleving legt een groeiende behoefte aan ander onderwijs aan de dag. Aan onderwijs dat de uniciteit van elke leerling erkent en daar een veilige omgeving voor biedt. De scholen en docenten moeten hun onderwijs zó inrichten dat álle leerlingen er optimaal van profiteren. Dat houdt in: nagaan welke mogelijkheden en behoeften elke leerling heeft en onderzoeken welke vooruitgang hij of zij kan behalen.

Leerlingen die een Wonderwijs-school bezoeken, leggen een stevige basis waar ze in het vervolgonderwijs op voort kunnen bouwen. We richten ons op kwalificatie (kennis, vaardigheden, houdingen), socialisatie (normen, waarden, tradities, praktijken) en subjectivering (de persoonlijke vorming tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu). We versterken hun basisvaardigheden – lezen, schrijven en rekenen – en reiken essentiële kennis aan om mee te doen en mee te tellen in de samenleving. Denk aan informatievaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, creatief denken, expressie en onderzoekend leren (21ste-eeuwse vaardigheden). 

Executieve vaardigheden, zoals werkgeheugen, impulsbeheersing, concentratie, plannen, prioriteiten stellen en doelgericht gedrag, zijn belangrijk bij het leren. De komende periode besteden we extra aandacht aan de ontwikkeling van de executieve vaardigheden. Zodat onze leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en toegerust zijn om een leven lang te leren. Ook werken we met hen aan vertrouwen in het eigen kunnen en een positief zelfbeeld. We ondersteunen hen bij de ontwikkeling van hun talenten, leren hun zich open te stellen voor anderen en in verbinding te staan met hun omgeving.

We willen bereiken dat leerlingen in toenemende mate eigenaar zijn van hun leer- en ontwikkelproces. We willen dat zij ervaren dat ze iets kunnen (competentie), dat ze onderdeel uitmaken van een groep (verbondenheid) en dat ze in toenemende mate zelfsturing kunnen geven (autonomie).

Leerlingen leren met en van elkaar. We stimuleren dat kinderen uit verschillende jaargroepen met elkaar samenwerken aan opdrachten. Dit draagt bij aan hun vaardigheid tot samenwerken, hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Wonderwijs heeft verder de opdracht om de ICT-basisvaardigheden te versterken die in de 21ste eeuw onmisbaar zijn, zoals: mediawijsheid, informatie- en zoekvaardigheden en probleemoplossend denken. Naast een investering in ICT vereist dit een omslag in denken en de inzet van andere didactische werkvormen.

Vanuit een brede visie op vorming (‘met hart, hoofd en handen’) en onze kernwaarden werken we gestructureerd aan empirisch bewezen onderwijsvernieuwingen (evidence informed). Het eigenaarschap van elke leerling en het recht op een passende leerloopbaan staan daarbij centraal.
We werken met onze samenwerkingspartners aan een doorlopende ontwikkeling van 0-14 jaar, afgestemd op de mogelijkheden van elke individuele leerling. 

 Ga terug naar 'Waar staan we voor'