Belofte 8 |

We hebben ons (W)onderwijs op orde

Het realiseren van onze doelstellingen staat of valt met een goede bedrijfsvoering. We willen het geld (de middelen) zo optimaal mogelijk inzetten voor hoogwaardig en betekenisvol onderwijs. Tegelijkertijd willen we de risico’s voldoende afdekken. De ontwikkelingen die we initiëren en waarop we willen inspelen – zoals de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs, krimp en vernieuwend onderwijs – vragen om passende (andere) organisatievormen, nieuwe samenwerkingsconstructies en financieringsmodellen. Een boeiende uitdaging voor de komende periode.

Een schoolgebouw moet passen bij de visie van de school op leren en ruimte bieden aan de brede vorming van kinderen. Ook moet de school een veilige plek zijn en uitnodigen tot ontmoeting, niet alleen tijdens de schooluren. Buiten de schooltijden om zijn de schoolgebouwen van Wonderwijs beschikbaar voor activiteiten die met onderwijs zijn verbonden. Schoolgebouwen zouden bovendien in een bredere maatschappelijke context inzetbaar moeten zijn. Zo worden ze niet alleen beter benut, maar nemen we ook verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in kernen/wijken door ruimte te bieden aan maatschappelijke activiteiten (buitenschoolse opvang, verenigings- of wijkcentrumactiviteiten). Die verantwoordelijkheid nemen we ook door kleine scholen in stand te houden, wat overigens ook vorm kan krijgen door medegebruik van ruimten in bestaande scholen. Om tot goede en gedragen plannen en afspraken te komen, werken we intensief samen met de gemeenten, die een regierol hebben in het onderwijshuisvestingsbeleid.

In samenwerking met de gemeenten streeft Wonderwijs naar duurzame schoolgebouwen. Met name bij nieuwbouw en renovatie is dit een belangrijk uitgangspunt. Ook bij onderhoud van bestaande schoolgebouwen heeft verduurzaming de komende jaren een hoge prioriteit. Binnen de budgetten voor materiële instandhouding is echter weinig tot geen ruimte voor verduurzamingsmaatregelen. Wonderwijs spant zich dan ook in om investeringen in duurzaamheid samen met de gemeenten zo nodig op een andere wijze te financieren.

De bestaande meerjarige onderhoudsplannen worden ‘omgevormd’ tot duurzame meerjarige onderhoudsplannen. We streven ernaar om geplande vervangingen – in het kader van onderhoud – te combineren met verduurzamingsmaatregelen.

 Ga terug naar 'Waar staan we voor'